Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego podjęła w dniu 22 kwietnia 2022 roku:

1) uchwałę nr 37/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Jacka Rutkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych ze skutkiem od dnia 25 kwietnia 2022 roku;

2) uchwałę nr 39/VII/2022 o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. Pana Macieja Jankiewicza, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych ze skutkiem od dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami zarówno Pan Jacek Rutkowski jak i Pan Maciej Jankiewicz nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu ds. Handlowych oraz Członka Zarządu ds. Finansowych stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1) Pan Dariusz Seliga – Prezes Zarządu,

2) Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

3) Pan Maciej Jankiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych,

4) Pan Jacek Rutkowski – Członek Zarządu ds. Handlowych,

5) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).