Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 26 października 2017 r. Pana Witolda Bawora, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 11 września 2017 roku Uchwałą Nr 1692/VI/2017.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Zarządu zostaną przedstawione odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do czasowego tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO.

Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Mamińskiego wraz z oświadczeniem Spółka opublikowała raportem bieżącym Nr 3/2017 z dnia 07 marca 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1) Pan Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

2) Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych

3) Pan Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych

4) Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133 z późn. zm.).