Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Olkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku dokonanych zmian:

a) aktualnie w skład Zarządu PKP CARGO S.A. wchodzą:

Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników,

b) od dnia 3 lutego 2022 roku skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco:

Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez rozstrzygnięcia i wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.