Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, 'Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2024 roku akcjonariusz Emitenta – PKP S.A. – działając na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki:
• odwołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Andrzeja Grzegorza Leszczyńskiego,
• odwołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Jarosława Piotra Stawiarskiego,
• odwołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku ze składu Rady Nadzorczej: Marka Roberta Ryszkę,

Jednocześnie:
• powołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Pawła Miłka (Paweł Miłek)
• powołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Monikę Starecką (Monika Starecka)
• powołał z dniem 19 kwietnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej: Marcina Wojewódkę (Marcin Wojewódka)

Wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, zgodnie z którymi nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].