Platforma zakupowa

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2014 r. akcjonariusz Emitenta – PKP S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki odwołał z dniem 29 lipca 2014 r. ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Artura Kawalera oraz powołał z dniem 29 lipca 2014 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

  1. Pana Piotra Ciżkowicza, oraz
  2. Pana Jacka Leonkiewicza.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).