Platforma zakupowa

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że nastąpiła zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za I kwartał 2014 roku. Zostanie on opublikowany 15 maja 2014 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu Spółki za I kwartał 2014 roku ustalony był na 13 maja 2014 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).