Platforma zakupowa

Zmiana stanu posiadania akcji PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 3 czerwca 2020 roku od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A zawiadomienia o zmianie stanu posiadania przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki PKP Cargo S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, w dniu 26 maja 2020 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki o 2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”.

Przed zawarciem transakcji liczba posiadanych akcji Spółki wynosiła 6 886 083, co stanowiło 15,38% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 6 886 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,38% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji liczba posiadanych akcji Spółki wynosiła 6 832 083, co stanowiło 15,25% kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 6 832 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,25% ogólnej liczby głosów.

Szczegółowa podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623).