Platforma zakupowa

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Cargo S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku („ZWZ”).

 

Zmiana porządku obrad ZWZ została dokonana w związku z żądaniami akcjonariuszy złożonymi na podstawie art.401 §1 Kodeksu spółek handlowych przez:

 • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktu porządku obrad w brzmieniu:

1.„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.”.

 

 • Polskie Koleje Państwowe S.A.

Żądanie dotyczy dodania do porządku obrad ZWZ punktów porządku obrad w brzmieniu:

1.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”.

2.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015”.

3.„Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016”.

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art.401 §2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad ZWZ, w ten sposób, że dodaje nowe punkty o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZ zostają oznaczone numerami 15, 16, 17 i 18, natomiast dotychczasowe punkty 15 i 16 porządku obrad otrzymują numery 19 i 20.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad ZWZ z uwzględnieniem ww. żądań akcjonariuszy będzie następujący:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie listy obecności.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonego zgodnie z MSSF UE.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok 2023.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie (podjęcie uchwały) Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy PKP CARGO za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym PKP CARGO S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. za rok 2023”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki PKP CARGO S.A.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Żądania akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad ZWZ wraz z uzasadnieniami oraz projektami uchwał przesłanymi przez akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ pozostaje niezmieniona.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późń. zm.).