Platforma zakupowa

Złożenie zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych Członków Zarządu Spółki

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez osoby będące Członkami Zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2022 – 2023. W okresie pełnienia przez nich funkcji zostały zidentyfikowane nieprawidłowości wynikające z niedopełnienia ciążących na nich obowiązków dochowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności, co stało się podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki z art. 304 § 1 k.p.k.

Przedmiotowe zawiadomienie dotyczy wykonania przez ww. Członków Zarządu PKP CARGO S.A., bez odpowiedniej podstawy prawnej i należytego zabezpieczenia interesów Spółki, decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca i 6 października 2022 roku o przewozie węgla, co doprowadziło po stronie Spółki do wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu PKP CARGO S.A., utratę istotnych przychodów i spodziewanych korzyści.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.