Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 lutego 2016 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki przez:

– Pana Łukasza Hadysia – Członka Zarządu ds. Finansowych,

– Pana Jacka Neskę – Członka Zarządu ds. Handlowych,

– Pana Wojciecha Derdę – Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Złożone rezygnacje wywołują skutek natychmiastowy. Jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazano „ważne powody, w szczególności osobiste”.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Łukaszowi Hadysiowi, Panu Jackowi Nesce oraz Panu Wojciechowi Derdzie za wkład włożony w rozwój Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).