Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 06 marca 2017 r., Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Pana Mirosława Pawłowskiego.

Złożenie powyższej rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Jako przyczynę rezygnacji podano ważne powody, w szczególności osobiste.

Zarząd Emitenta dziękuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).