Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członków Zarządu PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 26 października 2017 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki przez:

– Pana Macieja Libiszewskiego – Prezesa Zarządu,

– Pana Arkadiusza Olewnika – Członka Zarządu ds. Finansowych.

Złożone rezygnacje wywołują skutek natychmiastowy. Jako przyczynę złożenia rezygnacji wskazano: „w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych – składam niniejszym rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu PKP CARGO S.A.. Nadal deklaruję wolę dalszej oddanej pracy na rzecz Spółki dla realizacji zarówno jej celów statutowych jako publicznej spółki notowanej na giełdzie, jak też zadań wynikających z jej znaczenia, jako narodowego przewoźnika, dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju”.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Maciejowi Libiszewskiemu oraz Panu Arkadiuszowi Olewnikowi za wkład włożony w rozwój Spółki.

Podstawa prawna:  § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).