Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 marca 2020 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Grzegorza Fingasa – Członka Zarządu ds. Handlowych rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 23 marca br.

Pan Grzegorz Fingas nie wskazał przyczyny złożenia rezygnacji.

Zarząd Spółki dziękuje Panu Grzegorzowi Fingasowi za wkład włożony w rozwój Spółki.

Podstawa prawna: 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.