Platforma zakupowa

Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 maja 2017 r., Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Andrzeja Wacha.

Złożenie powyższej rezygnacji wywołuje skutek natychmiastowy. Pan Andrzej Wach nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

Zarząd Emitenta dziękuje Członkowi Rady Nadzorczej za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).