Platforma zakupowa

Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 28 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na podpisanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 11 grudnia 2022 r. do dnia 9 grudnia 2023 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów, wykonywania manewrów, postoju pojazdów kolejowych oraz korzystania z obiektów infrastruktury usługowej w rozkładzie jazdy pociągów 2022/2023. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta wobec PLK PKP wynikających z Umowy, w okresie jej obowiązywania, wynosi łącznie 555,8 mln zł netto, tj. 683,6 mln zł brutto i obejmuje opłaty m.in. za przejazdy pociągów, postoje pojazdów kolejowych oraz korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej.

Opłaty Zarządca nalicza w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. …”, „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2022/2023”.

W wyniku nienależytej realizacji rozkładu jazdy obowiązującą formą wzajemnych odszkodowań między stronami Umowy będą rekompensaty (wg zasad opisanych w „Regulaminie sieci 2022/2023”).

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu uruchomienia przez Spółkę pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, nienależytego utrzymania międzytorzy lub wykorzystywania przez Emitenta zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad w zakresie jej zamawiania.

Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z innych przyczyn, niż zastrzeżona z tytułu kar umownych rozstrzygana będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego o niewykonaniu zobowiązań, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Umowy oraz Regulaminu sieci 2022/2023.

Zarząd informuje o zgodzie na zawarcie niniejszej Umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku.