Platforma zakupowa

Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 05 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na podpisanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024 („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca”, „PKP PLK”). Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów, wykonywania manewrów, postoju pojazdów kolejowych oraz korzystania z obiektów infrastruktury usługowej w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024. Dodatkowo Zarządca udostępni Spółce dane dotyczące planowego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonanej pracy eksploatacyjnej przez jego pociągi. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta wobec PLK PKP wynikających z Umowy, w okresie jej obowiązywania, wynosi łącznie 471,8 mln zł netto, tj. 580,3 mln zł brutto. Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zarządca nalicza opłaty w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2023/2024”.

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu uruchomienia przez Spółkę pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, nienależytego utrzymania międzytorzy, wykorzystywania przez Emitenta zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad w zakresie jej zamawiania lub wykorzystania przez Spółkę danych z Aplikacji SEPE2 i Interfejsu niezgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zarząd informuje o zgodzie na zawarcie niniejszej Umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.