Platforma zakupowa

Zgoda Rady Nadzorczej na zwiększenie maksymalnego szacowanego zobowiązania wynikającego z przeprowadzenia Programu Dobrowolnych Odejść w PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w ramach wykonania Programu Dobrowolnych Odejść („PDO”, Program”) u każdego z pracodawców działających w Spółce, do łącznej kwoty nie wyższej niż 96,5 mln zł.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w związku ze zmianą harmonogramu PDO przyjętą w drodze uchwały Zarządu w dniu 22 czerwca 2015 r. weryfikacja zgłoszeń do PDO i wyrażenie zgody przez każdego z pracodawców Spółki na skorzystanie przez pracowników z PDO nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2015 r. Niezwłocznie po tym terminie zostanie określona ostateczna wartość zobowiązań wynikających z przeprowadzenia Programu.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).