Platforma zakupowa

Zgoda Rady Nadzorczej na wniesienie aportu do spółki zależnej – realizacja postanowień listu intencyjnego

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2023 r. uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na rozporządzenie majątkiem poprzez przeniesienie na rzecz PKP CARGOTABOR USŁUGI Sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta, „PKP CTU”) prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, prawa własności znajdujących się na gruncie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, budynków i budowli oraz prawa własności ruchomości wchodzących w skład majątku po dawnej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. w Gniewczynie Łańcuckiej o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 29.764.375,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych, 00/100) netto.

Powyższa decyzja jest elementem realizacji postanowień listu intencyjnego dotyczącego współpracy w obszarze taboru kolejowego podpisanego przez Spółkę, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Polski Tabor Szynowy Sp. z o.o. („PTS”) w dniu 14 września 2022 roku (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr  34/2022), która ma na celu konsolidację w Grupie ARP potencjału taborowego, poprzez sfinansowanie przez ARP nabycia od Spółki przez PTS składników majątku, w tym nieruchomości i ruchomości, zlokalizowanych na terenie byłej Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. w Gniewczynie Łańcuckiej oraz odtworzenie jej potencjału w zakresie naprawy i produkcji taboru kolejowego.

Konsolidacja potencjału taborowego w Grupie ARP i realizacja inwestycji mającej na celu przywrócenie działalności ww. fabryki nastąpi w pierwszej kolejności poprzez przekazanie majątku Emitenta do PKP CTU poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie  podwyższenia kapitału zakładowego PKP CTU i objęcie przez PKP CARGO S.A nowych udziałów. Kapitał zakładowy PKP CTU w kwocie 28.336.000,00 zł zostanie pokryty wkładem niepieniężnym  o wartości  29.764.375,00 zł, z czego kwota 1.428.375,00 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy w formie agio. W podwyższonym kapitale zakładowym PKP CTU Spółka obejmie 28.366 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł za 1 udział i nadal pozostanie jej jedynym udziałowcem.

O realizacji kolejnych istotnych założeń listu intencyjnego Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacja poufna