Platforma zakupowa

Zgoda na zawarcie umowy o współpracy z PKP S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 9 września 2019 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zawarcie przez PKP CARGO z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie ( „PKP S.A.”) Umowy o współpracy dotyczącej wspólnej realizacji w ramach ONECARGO sp. z o.o. („Spółka Celowa”) inwestycji polegającej na budowie terminala intermodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach („Inwestycja”), z zastrzeżeniem, że maksymalna wartości świadczeń PKP CARGO w związku z realizacją Inwestycji nie przekroczy kwoty brutto 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, o które będzie wnioskować Spółka Celowa.

Umowa regulować będzie zasady realizacji Inwestycji przez strony w ramach Spółki Celowej.

Wkład PKP S.A. w realizację inwestycji ma stanowić prawo użytkowania wieczystego nieruchomości lub skapitalizowany czynsz za dzierżawę nieruchomości.

PKP CARGO S.A. zobowiąże się wnieść do spółki celowej wkład oraz zapewnić finansowanie Inwestycji (możliwe finansowanie dłużne).

Terminal w Zduńskiej Woli – Karsznice stanowić będzie uzupełnienie infrastruktury punktowej w ramach Grupy PKP oraz Grupy PKP CARGO.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR