Platforma zakupowa

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 936 szt. wagonów platform

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o wyrażeniu w dniu 20 marca 2019 r. przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez PKP CARGO z Tatravagónka a.s., z siedzibą w Słowacji, Poprad, Štefánikova 887/53, umowy na dostawę 936 szt. nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozów intermodalnych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r.

Przedmiot Umowy obejmuje: dostawę fabrycznie nowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów ilości 936 szt. w tym:, (i) 324 wagony o długości ładunkowej 40`, (ii) 468 wagonów o długości ładunkowej 80`, (iii) 144 wagony o długości ładunkowej 90`.

Harmonogram dostaw wagonów jest następujący: (i) 2019 rok – dostawa 50 szt.; (ii) 2020 rok – dostawa 400 szt.; (iii) 2021 rok – dostawa 298 szt.; (iv) 2022 rok – dostawa 188 szt.

Wartość Umowy nie przekroczy kwoty 368.392.500,00 zł netto/brutto. Dostawy przewidziane niniejszą umową realizowane będą przez podmiot zarejestrowany na Słowacji, w związku z tym są kwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu według stawki VAT 0%.

Umowa obowiązuje w okresie od daty zawarcia do momentu do czasu zakończenia gwarancji jakości na ostatni dostarczony wagon.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP CARGO od Tatravagónka a.s., z następujących tytułów: (i) opóźnienia w dostawie wagonów, (ii) opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych oraz opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi, (iii) niedotrzymania postanowień umowy w zakresie poufności, (iv) wypowiedzenie licencji do korzystania z dokumentacji wagonów, (v) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Tatravagónka a.s.

Kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Tatravagónka a.s., nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP CARGO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP CARGO S.A. Jednym z najważniejszych celów strategicznych PKP CARGO S.A. jest rozwój przewozów intermodalnych w relacjach krajowych i zagranicznych ze szczególnym wykorzystaniem tranzytowego położenia Polski na „Nowym Jedwabnym Szlaku”. Zakup przedmiotowych wagonów umożliwi PKP CARGO S.A. dalszy rozwój przewozów intermodalnych.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie: „Wagony platformy do przewozów intermodalnych”, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.