Platforma zakupowa

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) informuje, iż dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza – Polskie Koleje Państwowe S.A. – projekt uchwały zgłoszony na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący sprawy objętej punktem nr 17 porządku obrad ZWZ PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.