Platforma zakupowa

Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2015 r., zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Spółka złożyła w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi, działającymi w Spółce.

Pismem z dnia 2 lipca 2015 r. cztery organizacje związkowe działające w Spółce zażądały realizacji postulatów dotyczących wzrostu wynagrodzeń, wyznaczając pięciodniowy termin upływający dnia 7 lipca 2015 r. na uwzględnienie żądań.

Postulaty sformułowane przez związki zawodowe w piśmie z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczą:

1. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 01.07.2015 r. w uposażeniu zasadniczym w wysokości 250 zł dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy („ZUZP”) zatrudnionych w PKP CARGO na dzień 01.07.2015 r.;

2. Dla pracowników PKP CARGO wynagradzanych wskaźnikowo według Uchwały Zarządu, zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2014 r.,

gdzie konsekwencją odmowy ich spełnienia jest wejście w spór zbiorowy w zakresie każdego z postulatów opisanych powyżej.

Zgodnie z szacunkami Spółki roczny koszt realizacji postulatów zgłoszonych przez organizacje związkowe wyniósłby około 120 mln zł.

Zarząd PKP CARGO pismem z dnia 7 lipca 2015 r. odmówił spełnienia postulatów sformułowanych w piśmie związków zawodowych z dnia 2 lipca 2015 r., skutkiem czego powstał spór zbiorowy z mocą obowiązującą od dnia 2 lipca 2015 r.

Zarząd PKP CARGO dołoży starań w celu rozwiązania sporu, w sposób gwarantujący dalszy wzrost wartości Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).