Platforma zakupowa

Zawiadomienie o zaistnieniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Spółka złożyła w Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacją związkową – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei („FZZPPK”), działającą w Spółce.

Pismem z dnia 13 stycznia 2015 roku FZZPPK zażądała realizacji szeregu postulatów, wyznaczając termin na uwzględnienie żądań i przedstawienie sposobu ich realizacji.

Postulaty sformułowane przez FZZPPK w piśmie z dnia 13 stycznia 2015 roku dotyczą przede wszystkim kwestii płacowych, to jest podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, wprowadzenia dodatku alokacyjnego oraz ryczałtów delegacyjnych dla wybranych stanowisk pracy.

Wobec upływu w dniu 19 stycznia 2015 roku terminu na uwzględnienie żądań i przedstawienie sposobu ich realizacji, Spółka weszła z FZZPPK w spór zbiorowy powstały z mocą obowiązującą od dnia 13 stycznia 2015 roku. Zarząd PKP CARGO dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania sporu, w sposób gwarantujący dalszy trwały rozwój Spółki.

Zarząd PKP CARGO jednocześnie informuje, iż FZZPPK nie jest stroną sporu zbiorowego pomiędzy Spółką a dziewięcioma organizacjami związkowymi działającymi w PKP CARGO, który powstał z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2014 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 63/2014 w dniu 3 listopada 2014 roku, a który to spór obecnie znajduje się na etapie mediacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).