Platforma zakupowa

Zawiadomienie o ogłoszeniu strajku przez organizacje związkowe

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. informuje, że w dniu 30 października 2015 r. otrzymał pismo od Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego działającego w PKP CARGO S.A. („KKPS”), w którym KKPS zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu w Spółce w dniu 9 listopada 2015 r., na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, strajku generalnego o charakterze kroczącym.

W piśmie zaznaczono, że strajk rozpocznie się na terenie Śląskiego Zakładu Spółki z siedzibą w Tarnowskich Górach o godzinie ustalonej przez Zakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Ze względu na brak wiedzy o zakresie strajku oraz działań podejmowanych w jego trakcie ani czasu trwania Spółka nie jest w stanie oszacować potencjalnych skutków finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).