Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, o zawarciu w dniu 23 grudnia 2015 r. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („Bank”) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny („Kredyt”) do maksymalnej wysokości 100 mln euro, przeznaczony na refinansowanie akwizycji AWT, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 28 maja 2015 r. (dalej: ”Umowa”).

Zgodnie z treścią Umowy, Kredyt będzie dostępny do dnia 31 grudnia 2016 r. Kredyt może być uruchamiany w EUR lub PLN, w zależności od wyboru Kredytobiorcy. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach półrocznych na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 25 września 2027 r.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR/WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Na dzień poprzedzający publikację niniejszego raportu bieżącego tj. na dzień 22 grudnia 2015 r., Kredytobiorca oraz jego spółki zależne nie posiadają zobowiązań wobec Banku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).