Platforma zakupowa

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”, ,,Kredytobiorca”) informuje, o zawarciu w dniu 19 lipca 2016 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (,,Bank”, ,,EBI”) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny (,,Kredyt”) do maksymalnej wysokości 40 mln euro, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych

Zgodnie z treścią Umowy Kredyt będzie dostępny w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kredyt może być uruchamiany w EUR lub PLN, w zależności od wyboru Kredytobiorcy. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 19 lipca 2035 r.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR/WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Spółka zawarła w dniu 03 grudnia 2013 r. umowę kredytową z Bankiem, a w dniu 18 marca 2016 r. został podpisany aneks do przedmiotowej umowy. W ramach tej umowy Bank udostępnił kwotę 240 mln zł, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 03 grudnia 2020 r. Kredyt dostępny jest do dnia 03 grudnia 2016 r. Na dzień sporządzania raportu dostępna kwota kredytu to 155 mln zł.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKP CARGO i EBI w okresie 12 miesięcy do dnia zawarcia przedmiotowej umowy, osiągnęła wartość około 417 mln zł, przekraczając 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi podstawę publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.