Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z TAURON Wydobycie S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy pomiędzy PKP CARGO a TAURON Wydobycie S.A. („TAURON Wydobycie”).

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby TAURON Wydobycie w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2019r („Umowa”). Planowana do przewozu masa węgla z kopalń TAURON Wydobycie w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 10,99 mln ton. Szacunkowa wartość Umowy wynosi brutto 227 003 665,98 zł (netto 184 555 826,00 zł).

W Umowie zapisano następujące kary umowne:

1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po PKP CARGO realizacja przewozów w danym roku kalendarzowym jest mniejsza niż deklaracja w umowie z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji wynoszącej -20% oraz suma zamówień miesięcznych złożonych w tym okresie przez TAURON Wydobycie nie jest mniejsza niż określona w umowie, z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji wynoszącej -20%, TAURON Wydobycie może naliczyć PKP CARGO karę umowną. Kara ta będzie wyliczana jako iloczyn niezrealizowanych przewozów ilości Mg węgla, i średniej ceny za przewóz 1 Mg, jaka wynikła ze zrealizowanych w danym roku kalendarzowym przewozów, pomnożonej przez współczynnik 0,3.

2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez TAURON Wydobycie przed upływem okresu, na jaki została zawarta, a także w przypadku utraty przez PKP CARGO licencji, TAURON Wydobycie może naliczyć PKP CARGO karę umowną w wysokości iloczynu zadeklarowanej do przewozu i niezrealizowanej ilości Mg węgla, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, oraz średniej ceny za przewóz 1 Mg, jaka wynikała ze zrealizowanych przewozów i  współczynnika 0,3.

3. W przypadku niepodstawienia przez PKP CARGO zamówionych wagonów pod skład w ciągu 4 godzin licząc od czasu wyszczególnionego w zamówieniu, TAURON Wydobycie przysługiwać będzie prawo do naliczenia opłaty w wysokości równej ilości niepodstawionych wagonów pomnożonej przez stawkę 30 zł netto za wagon

Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy stanowi element realizacji założeń biznesowych Spółki i świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi świadczone przez PKP CARGO, a tym samym potwierdza rosnącą pozycję spółki na rynku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.