Platforma zakupowa

Zawarcie umowy z NEWAG S.A. na dostawę 3 szt. elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa „DRAGON2”

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 25 października 2018 r. z firmą NEWAG S.A. („NEWAG”) z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 3, umowy na dostawę 3 szt. elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa „DRAGON2” („Umowa”).

Przedmiot Umowy obejmuje: (i) dostawę 3 szt. fabrycznie nowych sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych typu E6ACTa „DRAGON2” z dodatkowo zabudowanym systemem obserwacji szlaku oraz systemem pozycjonowania lokomotyw GPS, (ii) dostawę oprogramowania oraz licencji niezbędnych do obsługi lokomotywy, (iii) dostawę zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów, wchodzących w skład tzw. „zestawu antyawaryjnego”, niezbędnych do szybkiej realizacji napraw awaryjnych.

Wszystkie trzy lokomotywy zostaną dostarczone w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 45,3 mln zł netto.

Płatność za dostarczone lokomotywy będzie realizowana w systemie ratalnym. W odniesieniu do pozostałych produktów płatność będzie realizowana po potwierdzeniu dostawy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz PKP CARGO od NEWAG, z następujących tytułów: (i) z tytułu zwłoki w dostawie lokomotyw, (ii) z tytułu zwłoki w rozpoczęciu wykonywania przeglądów poziomu P1 i P2 wraz ze szkoleniem pracowników PKP CARGO, (iii) z tytułu niedotrzymanie współczynnika gotowości technicznej, (iv) z tytułu odstąpienia od Umowy, jej wypowiedzenia lub zaprzestania wykonywania obowiązków z niej wynikających z przyczyn leżących po stronie NEWAG.

Łączna wysokość kar umownych została ograniczona do poziomu 10% wynagrodzenia netto za dostawę 3 szt. lokomotyw.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionych szkód, PKP CARGO przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej Umowy jest elementem realizacji przez Spółkę programu inwestycyjnego i stanowi istotny element budowania silnej i stabilnej pozycji konkurencyjnej PKP CARGO. Wprowadzenie do eksploatacji lokomotyw DRAGON2 pozwoli również na poprawę efektywności procesu przewozowego.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR