Platforma zakupowa

Zawarcie umów o wartości znaczącej z bankiem BGK

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 16 listopada 2015 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) dwóch umów o kredyty inwestycyjne do maksymalnej łącznej wysokości 100 mln EUR, przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 16 listopada 2015 r., na podstawie której Bank udostępni Spółce kredyt inwestycyjny („Kredyt”) do maksymalnej wysokości 85 mln EUR, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych, inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych oraz/lub finansowanie i/lub refinansowanie pozostałej działalności w zakresie akwizycji lub przejęć (dalej: „Umowa”).

Zgodnie z treścią Umowy Kredyt będzie dostępny do dnia 31 grudnia 2016 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach kwartalnych na warunkach określonych w Umowie, nie później niż w okresie 10 lat od dnia zakończenia okresu dostępności, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 20 grudnia 2026 r.

Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat.

Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych.

Na dzień poprzedzający publikację niniejszego raportu bieżącego tj. dzień 15 listopada 2015 r. łączna wartość zobowiązań Kredytobiorcy oraz jego spółek zależnych wobec Banku wyniosła około 451 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).