Platforma zakupowa

Zawarcie umów handlowych ze spółkami z Grupy ArcelorMittal

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o podpisaniu w dniu 30 września 2020 r. umów handlowych pomiędzy PKP CARGO a ArcelorMittal Poland S.A. (,,AMP”) oraz ArcelorMittal Warszawa Sp. z o. o.  (,,AMW”).

Przedmiotem ww. umów jest świadczenie przez Spółkę na rzecz kontrahentów usług transportu kolejowego towarów. Umowy obowiązywać będą w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2023 r. (3 lata).

Szacunkowe przychody w ramach Umowy z AMP wynoszą 750 mln zł netto (922 mln zł brutto), natomiast szacunkowe przychody w ramach Umowy z AMW wynoszą 54 mln zł netto (67 mln zł brutto).

Zapisy umów zobowiązują również strony do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez PKP CARGO.

Podstawa prawna szczegółowa: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.