Platforma zakupowa

Zatwierdzenie Strategii ESG Grupy PKP CARGO

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię ESG Grupy PKP CARGO („Strategia ESG”).

Główne założenia strategii ESG dla Grupy PKP CARGO:

Cel strategiczny: Będziemy aktywnie kształtować rynek kolejowy, najbardziej zrównoważoną formę transportu towarowego, poprzez inwestycje, innowacje, edukację rynku i dążenie do doskonałości w sferze zarządzania

Cele operacyjne:

  1. Włączymy kryteria ESG do procesu modernizacji i zakupu taboru, uwzględniając potrzebę dekarbonizacji w kluczowych gałęziach działalności Grupy
  2. Wdrożymy zasady gospodarki o obiegu zamkniętym i ograniczymy zużycie zasobów
  3. Wzmocnimy kapitał ludzki poprzez pozyskiwanie najlepszych talentów, tworzenie bezpiecznego, komfortowego i różnorodnego miejsca pracy
  4. Będziemy dążyć do zmiany modelu wykorzystania energii w kierunku zwiększenia udziału OZE z uwzględnieniem specyfiki rynku transportu kolejowego
  5. Zbudujemy świadomość korzyści wynikających ze zrównoważonej transformacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i w jej otoczeniu, w tym naszym łańcuchu wartości
  6. Zbudujemy zrównoważoną ofertę usługową, opierającą się o działania na rzecz ESG
  7. Pogłębimy dialog z interesariuszami, aby lepiej odpowiadać na ich potrzeby i budować partnerstwa
  8. Zoptymalizujemy procesy biznesowe i przewozy pod kątem ESG za pomocą narzędzi cyfrowych

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne