Platforma zakupowa

Zakończenie sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Spółki. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 roku.

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
  Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych: 9 października 2013 roku – 21 października 2013 roku (do godz. 23:59).
  Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych:
  23 października 2013 roku – 25 października 2013 roku.
 2. Data przydziału papierów wartościowych:
  Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego nastąpił w dniu 28 października 2013 roku.
 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
  Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 20.926.171, w tym 3.600.000 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz 17.326.171 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym.
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
  Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, tj. 500 Akcji Oferowanych, w stosunku do Maksymalnego Przydziału, wyniosła 51,2%.
  W ramach zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.
 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
  Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy łącznie na 5.477.594 Akcji Oferowanych.
  Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 17.326.171 Akcji Oferowanych.
 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
  W Ofercie przydzielono 20.926.171 Akcji Oferowanych, w tym:

  1. 3.600.000 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym,
  2. 17.326.171 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.
 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
  Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych wyniosła 68,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
  W Ofercie zapis złożyło 24.273 inwestorów, w tym:

  1. 24.089 Inwestorów Indywidualnych,
  2. 184 Inwestorów Instytucjonalnych.
 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
  W Ofercie Akcje Oferowane przydzielono 24.271 inwestorom, w tym:

  1. 24.087 Inwestorom Indywidualnym,
  2. 184 Inwestorom Instytucjonalnym.
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
  Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty zawartej w dniu 8 października 2013 roku rolę subemitentów pełnili: Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (działająca również poprzez swój oddział Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie), IPOPEMA Securities S.A., Raiffeisen Centrobank AG, UniCredit Bank Austria AG (łącznie „Gwaranci Oferty”).

  Gwaranci Oferty nie nabyli żadnych Akcji Oferowanych w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania Oferty na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty.

 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
  Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 1.422.979.628 zł (20.926.171 Akcji Oferowanych sprzedawanych po cenie 68,00 zł za jedną Akcję Oferowaną).
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty,
  2. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
  3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
  4. promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
   Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca wszystkich kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę wraz z ich podziałem zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
  Ze względu na fakt, iż na dzień niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała jeszcze wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w Ofertę oraz od instytucji rynku kapitałowego, informacja dotycząca średniego kosztu przeprowadzenia Oferty poniesionego przez Spółkę, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.