Platforma zakupowa

Zakończenie sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. informuje, że zostało zawarte porozumienie kończące spór zbiorowy z dziewięcioma organizacjami związkowymi działającymi w Spółce („Organizacje Związkowe”) („Porozumienie”), który powstał z mocą obowiązującą od dnia 30 października 2014 r. W dniu 12 lutego 2015 r. ostatnia z Organizacji Związkowych będących stroną sporu zbiorowego podpisała Porozumienie, którego warunki były przedmiotem negocjacji Spółki i Organizacji Związkowych, które zostały zakończone w dniu 11 lutego 2015 r.

Porozumienie przewiduje częściową realizację postulatów, sformułowanych przez Organizacje Związkowe w piśmie z dnia 30 października 2014 r., dotyczących przede wszystkim: (i) gratyfikacji wypłacanej z okazji Święta Kolejarza, (ii) wprowadzenia gratyfikacji za zmianę harmonogramu pracy, (iii) podwyższenia stawek dziennych na zakup posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających, (iv) wprowadzenia dodatku alokacyjnego oraz motywacyjnego, jak też kwestii organizacyjnych.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).