Platforma zakupowa

Zakończenie okresu stabilizacji

Podstawa prawna(wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 r. powziął informację o zakończeniu w dniu 15 listopada 2013 r. Okresu Stabilizacji kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w związku z podpisaniem przez Dom Maklerski PKO BP („Menedżer Stabilizujący”) oraz PKP S.A. („Akcjonariusz Sprzedający”) Aneksu nr 1 („Aneks”) do Umowy Sprzedaży Akcji i Stabilizacji zawartej w dniu 22 października 2013 r. („Umowa”), który to Aneks przewiduje zakończenie działań stabilizacyjnych oraz wcześniejsze rozliczenie ww. Umowy tj. przed terminem zakończenia Okresu Stabilizacji, o którym mowa w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2013 r. („Prospekt”). Zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie, Okres Stabilizacji było okresem podczas którego Menedżer Stabilizujący mógł dokonać transakcji stabilizacyjnych przez okres 30 dni od momentu rozpoczęcia notowań akcji Spółki na GPW.

Po zawarciu Aneksu Menedżer Stabilizujący nie będzie uprawniony do realizacji jakichkolwiek transakcji stabilizacyjnych.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 15 listopada 2013 r. powziął od Menedżera Stabilizującego informację, że w okresie stabilizacji Menedżer Stabilizujący nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) oraz Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacjiinstrumentów finansowych.