Platforma zakupowa

Zakończenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r., Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że z końcem dnia 12 kwietnia 2022 r. upływa okres trzymiesięcznego oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Władysława Szczepkowskiego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.