Platforma zakupowa

Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.06.2021 r.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. („ZWZ”) informuje, iż w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza – Polskie Koleje Państwowe S.A. („PKP S.A.”) – na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad ZWZ.

W związku z wnioskiem akcjonariusza do porządku obrad ZWZ dodano następujący punkt:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru firmy audytorskiej.”

W następstwie powyższego zmianie uległa numeracja dotychczasowych punktów 17 i 18 porządku obrad ZWZ, które oznaczone zostają jako punkty odpowiednio 18 i 19.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje o zmianie porządku obrad ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o wystąpieniu do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wnioskiem dot. zaopiniowania przedmiotowej zmiany.

Żądanie PKP S.A. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem oraz nowy porządek obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)