Platforma zakupowa

Wyrok sądu drugiej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r., nr 16/2014 z dnia 17 marca 2014 r., nr 52/2014 z dnia 23 sierpnia 2014 r., nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. oraz nr 30/2018 z dnia 15 października 2018 r. Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP CARGO S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) z dnia 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym w mocy Decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) nr DOK-5/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. na mocy której Prezes UOKiK:

i. stwierdził nadużywanie przez Spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych, polegające na przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, poprzez wprowadzenie z dniem 1 maja 2006 r. zmian w „Zasadach sprzedaży usług przewozów towarowych przez PKP CARGO S.A.” w szczególności zawartego w rozdziale I. tych zasad § 5 ust. 6 -10, który uprawniał Spółkę do odmowy podpisania umów specjalnych z przedsiębiorcami uznanymi za konkurentów Spółki;
ii. stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 1 lipca 2007 r.; oraz
iii. nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 14.224.272,18 złotych (słownie: czternaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote 18/100).
Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 złotych.

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji. W dniu 17 marca 2014 r. SOKiK uchylił Decyzję Prezesa UOKiK z 7 lipca 2009 r. W związku z tym w dniu 3 grudnia 2013 r. Prezes UOKiK zwrócił Spółce zapłaconą karę pieniężną, a w dniu 4 sierpnia 2014 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 12.555.311 złotych, która stanowi zwrot odsetek od wspomnianej kary. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania, dnia 31 grudnia 2015 r. Prezes UOKIK wydał decyzję nr DOK-5/2015, o której wspomniano powyżej, która to decyzja została zaskarżona przez Spółkę poprzez wniesienie odwołania do SOKiK w dniu 4 lutego 2016 r. Dnia 15 października 2018 r. SOKiK wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie PKP CARGO S.A. i utrzymał w mocy Decyzję Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2015 r. W dniu 14 listopada 2018 r. Spółka wniosła apelację od ww. wyroku SOKiK.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny. Spółce przysługuje jednak możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku.

W ocenie Zarządu Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 2 lipca 2020 r. budzi wątpliwości, w szczególności w zakresie braku uwzględnienia zarzutu Spółki, iż Prezes UOKiK nie miał prawa wydać nowej decyzji o nałożeniu kary – bez ponownego wszczęcia postępowania, jak również w zakresie faktu, iż Prezes UOKiK pozostawił karę pieniężną w praktycznie tej samej wysokości, pomimo iż we wcześniejszym wyroku sąd nakazał ponowne przeanalizowanie wszystkich okoliczności wpływających na wymiar kary. W związku z powyższym Spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne