Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 9 września 2019 r., informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zawarcie aneksów do umów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach.

Ocena wniosku o dofinansowanie projektu „Budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznice” w ramach Konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykazała konieczność weryfikacji modelu finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu („CTM”).

Maksymalne zaangażowanie PKP CARGO S.A. w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego, kwota finansowania inwestycji przez PKP CARGO S.A. wzrosła do 51,3 mln zł, na co składają się: 20,9 mln zł finansowania kapitałowego (z czego 1,5 mln zł zostało już wpłacone na kapitał zakładowy CTM) oraz 30,4 mln zł pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego (prefinansowanie dotacji i finansowanie VAT), co determinuje dodatkowe zaangażowanie finansowe PKP CARGO.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.