Platforma zakupowa

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy z PKP Energetyka S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Kupujący”) informuje, iż w dniu 02 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych („Umowa”) pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Energetyka S.A. („Sprzedawca”), zwanych łącznie „Stronami”.

Przedmiotem Umowy jest sukcesywny zakup oleju napędowego do pojazdów trakcyjnych na stacjach paliw (w 18 lokalizacjach wskazanych w Umowie) należących do PKP Energetyka S.A.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. Stronom przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od daty jej zawarcia, z zachowaniem 12 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przewidywana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 718 250 000,00 zł netto (883 447 500,00 zł brutto). Umowa na zakup oleju napędowego jest „umową wartościową” bez konieczności wykorzystania określonego w niej wolumenu oleju napędowego oraz całkowitej wartości netto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR