Platforma zakupowa

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na dokonanie wzrostu wynagrodzeń

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., niniejszym informuje iż w dniu 10 sierpnia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała przyjęty uchwałą Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 29 lipca 2015 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w Spółce w następującej wysokości: (i) 110 zł brutto dla pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy („ZUZP”), (ii) 110 zł netto dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo, gdzie zmiana wynagrodzenia nastąpić ma od dnia 1 lipca 2015 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).