Platforma zakupowa

Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż z dniem 11 maja 2016 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, tj. za rok 2015, wygasł mandat Członka Zarządu ds. Pracowniczych, Pana Dariusza Browarka.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco:

1. Pan Maciej Andrzej Libiszewski – Prezes Zarządu
2. Pan Arkadiusz Paweł Olewnika – Członek Zarządu ds. Finansowych,
3. Pan Jarosław Klasa – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
4. Pan Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).