Platforma zakupowa

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż z dniem 11 maja 2016 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, tj. za rok 2015, wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej, Pana Kazimierza Jamrozika.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).