Platforma zakupowa

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27 marca 2014 r. podjęła uchwałę, w której dokonała wyboru firmy audytorskiej KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2014 r. i I półrocze 2015 r., sporządzonych zgodnie z MSSF.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Spółka korzystała wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., które zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

Ponadto, zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały z dnia 17 grudnia 2013 r. powierzyła firmie audytorskiej KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. badanie rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013-2015, sporządzonych zgodnie z MSSF.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).