Platforma zakupowa

Wybór członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r. Centralna Komisja Wyborcza PKP CARGO S.A. w Warszawie podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia treści obwieszczenia o wynikach wyborów uzupełniających dwóch kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO S.A., zgodnie z którym na następujących dwóch spośród pięciu kandydatów pracownicy Spółki oddali najwyższą liczbę ważnych głosów:

  • Pan Edward Kłos,
  • Pan Wojciech Flacht,

Zgodnie z § 13 ust. 4 „Regulaminu przeprowadzenia wyborów kandydatów na przedstawiciela pracowników do Zarządu PKP CARGO S.A. oraz powoływania przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz trybu ich odwoływania” ważność i prawidłowość dokonanych wyborów przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej stwierdza uchwałą Rada Nadzorcza Spółki.

Stwierdzenie przez Radę Nadzorczą ważności i prawidłowości wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej jest równoznaczne z powołaniem tych przedstawicieli pracowników do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z tym, o dokonaniu tej czynności przez Radę Nadzorczą Spółki Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).