Platforma zakupowa

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz zmiana Statutu

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 20 lipca 2015 r. wraz z wynikami głosowań.
Podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.
Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż w trakcie obrad NWZ akcjonariusz Spółki – PKP S.A. – w ramach rozpatrywania pkt 5 porządku obrad NWZ zgłosił wniosek o zmianę projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, aby przedmiotem uchwały była jedynie zmiana §26 ust. 1 Statutu Spółki. Podjęcie uchwały w jej pierwotnym brzmieniu nie było możliwe ze względu na przekazaną przez Przewodniczącego NWZ informację o braku kworum wynoszącym 3/4 akcjonariuszy, które zgodnie z art. 415 KSH w związku z § 27 ust. 7 Statutu było konieczne dla poddania pod głosowanie pozostałych zmian Statutu Spółki. Wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym zarządzonym przez Przewodniczącego NWZ na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Poniżej Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz treść zmian podjętych uchwałą Nr 9/2015 NWZ.

Dotychczasowy § 26 ust. 1 w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”

otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności i powołanych w sposób określony w § 20 i 21 powyżej. Co najmniej jeden członek komitetu audytu powinien mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”