Platforma zakupowa

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r., wraz z wynikami głosowań.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte przez NWZ.

Podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) – 9) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. 2018 r., poz. 757)