Platforma zakupowa

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. w sprawie podziału zysku za 2014 r

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta („ZWZA”) podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w 2014 r., wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty w 2014 r. zysk netto w wysokości 58 610 399,18 zł, wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, ZWZA postanowiło przeznaczyć na:
1) wypłatę dywidendy kwotę 53 921 567,25 zł;
2) kapitał zapasowy kwotę 4 688 831,93 zł.

Dodatkowo, na wypłatę dywidendy ZWZA postanowiło przeznaczyć kwotę 56 254 248,57 zł pochodzącą z zysków zatrzymanych.

Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, iż ZWZA Spółki ustaliło dzień 15 czerwca 2015 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2015 r. jako termin wypłaty dywidendy.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Łączna wartość dywidendy wynosi 110 175 815,82 zł, co stanowi 2,46 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie 44 786 917 akcje Spółki.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).