Platforma zakupowa

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela PKP Cargo S.A. serii A i B

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 23 października 2013 roku otrzymał Uchwałę nr 786/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 23 października 2013 roku w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 21.669.008 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B PKP CARGO o wartości nominalnej 50 zł każda oraz oznaczenia ich kodem PLPKPCR00011, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.Zarejestrowanie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii A i B w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na rynku nie wszystkich akcji, o których mowa powyżej lub akcji, o których mowa w uchwale nr 751/13 Zarządu KDPW z dnia 9 października 2013 roku (uchwała dot. rejestracji 18.418.656 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł każda, oznaczonych kodem PLPKPCR00011 oraz rejestracji 3.250.351 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 zł każda oznaczonych kodem PLPKPCR00029), zarejestrowanie pod kodem PLPKPCR00011 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oznaczonych kodem PLPKPCR00011 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW, o którym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jednocześnie w uchwale wskazano, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.