Platforma zakupowa

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2013 r. wraz z wynikami głosowań.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu Nr. 5 planowanego porządku obrad tj. powołania Komisji Skrutacyjnej oraz, że do protokołu obrad podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie został zgłoszony sprzeciw w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)