Platforma zakupowa

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) podaje do wiadomości terminy publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013 zawierający kwartalną informację finansową jednostki dominującej w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu i nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za ten okres sprawozdawczy.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §103 ust. 1 oraz ust. 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.